fbpx

Laumiņas Rezidence

Mācību process Laumiņas rezidencē

Angļu valodas nodarbības

Laumiņas rezidences pirmsskolā bērniem tiek nodrošināta pamatprasmju jeb kompetenču attīstība. Kompetenču pieejas būtība un uzdevumi ir:

  • Veidot bērnos vēlmi mācīties mūža garumā – bērnam veidojas zinātkāre un nepārtraukts pamudinājums izzināt, pētīt, eksperimentēt;
  • Bērns iemācās piemērot un nodot tālāk savas zināšanas – spēj izmantot apgūto informāciju, padziļināti izprot jaunus jēdzienus;
  • Prasme komunicēt un valoda – ko bērns prot pielietot komunicējot.
  • Domāšanas un problēmu risināšanas prasme – skolotāji vada mācību procesu tā, lai veicinātu aktīvu un kreatīvu domāšanu, skolotājs iesaista bērnus interesantās aktivitātēs.

Mūsu mērķis ir ieinteresēt bērnu, radīt vēlmi darboties, izzināt, pētīt, secināt. Bērna zinātkāre, mirdzošās acis ir motivējošais faktors pirmsskolas darbā.

Līdz ar to galvenās pārmaiņas pirmsskolā saistītas ar mācību saturu – kas tiks mācīts bērnam. Pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, radošums, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un citas prasmes.

Mainās mācību vide – telpu iekārtojums ir pa mācību centriem, izmantojot mācību materiālus, kas atbilst tēmai. Kompetenču pieeja ir bērna brīvā darbība un pedagoga organizētā darbība visas dienas garumā gan ārā, gan grupiņā. Bērnam ir lielāka iespēja izvēlēties – visi nedara vienu darbu.

Pirmsskolas izglītības sasniedzamie rezultāti ir aprakstīti septiņās mācību jomās – valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Ļoti liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības.

Svarīgākā mācību organizācijas forma pirmsskolā ir rotaļnodarbība. Bērnam tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties, ir skaidri sasniedzamie rezultāti, daudzveidīgi uzdevumi, laiks izmēģinājumiem, darbību modelēšanai un arī kļūdām. Būtiska ir atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite, iespēja domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.

Vecākiem tiek sniegta informācija pirmsskolas tieššaistes sistēmā ELIIS par katra mēneša tēmu un  sasniedzamo rezultātu.

Skola2030 logotips

Vairāk par jauno mācību saturu lasāms www.skola2030.lv. Vietnē ir pieejami informatīvi raksti, video materiāli.